Plán práce


20. týden

Úterý - převody jednotek (hmotnost, délka, objem, čas)

Čtvrtek - písemná práce - Matematika (násobení a dělení v oboru malé násobilky, zlomky, rovnice s jednou neznámou, písemné sčítání - odčítání - násobení - dělení, zaokrouhlování 10, 100, 1000, velká čísla do 1 000 000, celá čísla - pohyb na číselné ose, slovní úlohy), Římská čísla

Pátek - Český jazyk - vyjmenovaná slova, podstatná jména (pád, číslo, rod a vzor - stř., ž.), párové souhlásky, ě/je, základní skladební dvojice (podmět a přísudek), slovní druhy, slovesa - osoba, číslo, čas, předložky/předpony.

Vl - zkouším - Středověk, Sámova říše, Velká Morava, pověsti Praotec Čech, Krok a jeho dcery, Libuše

Př - zkouším - ŽP a NP, veličiny, převody jednotek